Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11: 6. Tìm công thức phân tử của X.Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng...
Đề bàiCâu 1. Oxi hóa hòa toàn 672ml (đktc) hỗn hợp hai ankan kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, thu được 1,8 gam H2O. Hãy đề xuất công thức phân tử của hai ankan đem dùng.Câu 2. Một...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy 3 lít hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng CaCl2 khan rồi bình (2) đựng dung dịch KOH. Sau...