Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 1 – Lịch sử 9


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 2 là:A. Anh.            B. Nhật.C. Mĩ.              D. Liên Xô.Câu...
Đề bàiCâu 1. Nêu những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?Lời giải chi tiếtCâu...