Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Thực dân Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở Lạng Sơn, vào ngày:A. 20 - 11 -...
Đề bàiI. PHẦN TRÁC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:Câu 1. Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch vào ngày:A. 19- 12 - 1946.B. 20- 12 - 1946.C....
Đề bàiCâu 1. Cuộc tiến công vào căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp nhằm mục đích gì?Câu 2. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã có ỷ nghĩa như thế nào?Lời giải chi tiếtCâu...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:Câu 1. Cách mạng Trung Quốc thành công vào ngày:A. 1 - 10- 1949.B. 10- 1 -1949.C. 1 - 10 - 1950.D. 10 - 1 - 1950.Câu 2. Với viện...
Đề bàiII. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần II, “Báo cáo chính trị” do ai trình bày?A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.B.Đồng chí Phạm Văn...
Đề bàiCâu 1. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Tướng Na-va được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương vào:A. Ngày 5 - 5 - 1953. B. Ngày 5 - 7 – 1953.C. Ngày...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của...
Đề bàiCâu 1. Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?Câu 2. Tại sao nói: Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm...