Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Cho X, Y, Z là các hiđrocacbon ở thể khí, khi phân hủy mỗi chất X, Y, Z đều thu được thể tích H2 gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân hủy. Biết rằng X, Y,...
Đề bàiCâu 1. Tiến hành trộn một ankin X với lượng dư khí H2 được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hết 4,8 gam Y tạo ra 13,2 gam khí CO2. Nếu cũng cho 4,8 gam hỗn hợp đó tác...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy 5,24 gam hỗn hợp 2 ankin X, Y hơn kém nhau 1 cacbon trong phân tử thành 17,16 gam khí CO2. Biết MX < MY. Tìm công thức phân tử của X, Y và %...
Đề bàiCâu 1. Bằng phương pháp hóa học, hayc tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp Z gồm: CH4; C2H2 và C2H4.Câu 2. Cho 2,24 lít một hỗn hợp khí A (đktc) gồm metan, propan, propilen sục qua dung...