Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Pháp rút quân khỏi Hà Nội vào:A. Ngày 1 - 10 - 1954.  B. Ngày 10 - 10 - 1954.C. Ngày 10 - 5 - 1955.  D. Ngày 10 -...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất vào năm:A. Năm 1954.           B. Năm 1955.C. Năm 1956.         ...
Đề bàiCâu 1. Tại sao nói phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?Câu 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III được tiến hành...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam (1965 - 1968) được tiến hành bằng lực lượng:A. Quân đội Mĩ, quân đồng minh...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Mùa khô 1966 - 1967, địch thực hiện cuộc hành quân Gian-xơn-Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) nhằm mục...
Đề bàiCâu 1. Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta?Câu 2. Cuộc chiến đấu và sản xuất của quân dân ta ở miền Bắc nhằm mục đích gì và đáp...
Đề bàiCâu 1. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điẻm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?Câu 2. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuật ta đã nhanh chóng thắng lợi vào ngày:A.Ngày 4-3 - 1975.   B. Ngày 10 -...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:Câu 1. Sau hai năm (1973 - 1974), về cơ bản miền Bắc đã:A. Khôi phục xong các cơ sở kinh tế.B. Hàn gắn vết thương chiến tranh.C. Việc tháo...