Đề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác), thu được 78 gam clobenzen. Tính hiệu suất của phản ứng trên.Câu 2. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn 39,6 gam hỗn hợp hai aren là đồng đẳng kế tiếp nhau thì cần 87,36 lít khí O2 (đktc). Xác định thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành.Câu 2. Cho một lượng CaC2...
Đề bàiCâu 1. Cho 18,72 gam benzen phản ứng hết với lượng dư clo ( có Fe, \(t^\circ \)) thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu (giả sử hiệu suất của phản ứng đạt 100%)?Câu 2. Công thức...