Đề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu về mặt chính trị ở nước ta là:A. Khắc phục hậu quả chiến tranh...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI tại Thủ đô Hà Nội từ:A. Ngày 24 đến ngày 3 - 7 - 1976.B. Ngày 25...
Đề bàiCâu 1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã trải qua những bước như thế nào?Câu 2. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm:A. 6,3%.              B. 6,4%.C. 6,8%.              D. 6,9%.Câu 2. Năm 1981 - 1985,...
Đề bàiCâu 1. Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985 nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì?Câu 2. Lập bảng so sánh về những thành tựu đã được giữa hai kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 -...
Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng:A. Đại hội IV (12 - 1976).B. Đại hội V (3 - 1981).C. Đại hội VI (12- 1986).D....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1.  Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (1990 - 1995), tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm tăng:A. 8%.            ...
Đề bàiCâu 1. Hãy nêu những mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990)?Câu 2. Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế -...