Đề kiểm tra 15 phút – Chương VIII – Hóa học 11


Đề bàiCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic thì thu được 4,48 lít CO2 ở \(0^\circ C\) và 2atm. Khối lượng của ancol etylic là bao nhiêu?Câu 2. Khi làm bay hơi...
Đề bàiCâu 1. Cho 94 gam dung dịch phenol 15% vào 200 gam dung dịch nước brom 36%. Khối lượng kết tủa thu được bao nhiêu?Câu 2. Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa...
Đề bàiCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn hai ancol X, Y là đồng đẳng của nhau và có số mol bằng nhau, thu được số mol CO2 và hơi nước theo tỉ lệ \({n_{C{O_2}}}:{n_{{H_2}O}} = 2:3\). Hỏi công thức phân...