Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Chương 2 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?a/ Co rút chất nguyên sinh.b/ Chuyển động cả cơ thể.c/ Tiêu tốn năng lượng.d/ Thông qua phản xạ.Câu 2: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi hạch?a/ Số lượng tế bào...

  Đề bài

  Câu 1: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?

  a/ Co rút chất nguyên sinh.

  b/ Chuyển động cả cơ thể.

  c/ Tiêu tốn năng lượng.

  d/ Thông qua phản xạ.

  Câu 2: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi hạch?

  a/ Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

  b/ Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.

  c/ Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

  d/ Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

  Câu 3: Thân mềm và chân khớp có hạch thần kinh phát triển là:

  a/ Hạch ngực.

  b/ Hạch não.

  c/ Hạch bụng.

  d/ Hạch lưng

  Câu 4: Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do:

  a/ Các tế bào thần kinh rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần

  kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

  b/ Các tế bào thần kinh phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh

  tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

  c/ Các tế bào thần kinh rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo

  thành mạng lưới tế bào thần kinh.

  d/ Các tế bào thần kinh phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau

  qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

  Câu 5: Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào?

  a/ Diễn ra ngang bằng.

  b/ Diễn ra chậm hơn một chút.

  c/ Diễn ra chậm hơn nhiều.

  d/ Diễn ra nhanh hơn.

  Câu 6: Bộ phận của não phát triển nhất là:

  a/ Não trung gian.

  b/ Bán cầu đại não.

  c/ Tiểu não và hành não.

  d/ Não giữa.

  Câu 7: Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào?

  a/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.

  b/ Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.

  c/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.

  d/ Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.

  Câu 8:Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi

  trục không có bao miêlin?

  a/ Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.

  b/ Xung thần kinh lan truyền từ nơi có điện tích dương đến nơi có điện tích âm

  c/ Xung thần kinh lan truyền ngược lại từ phía ngoài màng.

  d/ Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thích vùng màng làm thay đổi

  tính thấm.

  Câu 9: Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập?

  a/ Tập tính bẩm sinh.

  b/ Tập tính học được.

  c/ Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được)

  d/ Tập tính nhất thời.

  Câu 10: Tập tính quen nhờn là:

  a/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích không liên tục mà không gây nguy hiểm

  gì.

  b/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích ngắn gọn mà không gây nguy hiểm gì.

  c/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây

  nguy hiểm gì.

  d/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích giảm dần cường độ mà không gây nguy

  hiểm gì.

  Câu 11: Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

  a/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

  b/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

  c/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

  d/ Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

  Câu 12: Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

  a/ Thụ quan đau ở da -> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ->Tuỷ sống ->Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ->Các cơ ngón ray.

  b/ Thụ quan đau ở da ->Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ->Tuỷ sống ->Các cơ ngón ray.

  c/ Thụ quan đau ở da->Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ->Tuỷ sống->Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ -> Các cơ ngón ray.

  d/ Thụ quan đau ở da->Tuỷ sống ->Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ->Các cơ ngón ray.

  Câu 13: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm ở bộ phận nào của xinap?

  a/ Màng trước xinap.

  b/ Khe xinap.

  c/ Chuỳ xinap.

  d/ Màng sau xinap.

  Câu 14: Xung thần kinh là:

  a/ Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động.

  b/ Sự xuất hiện điện thế hoạt động.

  c/ Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động.

  d/ Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động.

  Câu 15: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là:

  a/ Tập tính sinh sản.

  b/ Tập tính di cư

  c/ Tập tính xã hội.

  d/ Tập tính bảo vệ lãnh thổ.

  Lời giải chi tiết

  1

  2

  3

  4

  5

  D

  D

  B

  C

  D

  6

  7

  8

  9

  10

  B C C D C
  11 12 13 14 15
  A C D B A