Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận thực hiện phản ứng ->Bộ phận phân tích và...

  Đề bài

  Câu 1: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

  a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.

  b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận thực hiện phản ứng ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.

  c/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận

  thực hiện phản ứng.

  d/ Bộ phận trả lời kích thích ->Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận thực hiện phản

  ứng.

  Câu 2: Hệ thần kinh của giun dẹp có:

  a/ Hạch đầu, hạch thân.

  b/ Hạch đầu, hạch bụng.

  c/ Hạch đầu, hạch ngực.

  d/ Hạch ngực, hạch bụng

  Câu 3: Hệ thần kinh của côn trùng có:

  a/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng.

  b/ Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng.

  c/ Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.

  d/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

  Câu 4: Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là:

  a/ Não giữa.

  b/ Tiểu não và hành não.

  c/ Bán cầu đại não.

  d/ Não trung gian.

  Câu 5: Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào?

  a/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.

  b/ Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.

  c/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.

  d/ Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.

  Câu 6: Vì sao trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương?

  a/ Do Na+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng.

  b/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng.

  c/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phía mặt trong của màng mang điện tích âm.

  d/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của nó cao hơn ở phía mặt trong của màng.

  Câu 7: Điện thế nghỉ là:

  a/ Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích,

  phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

  b/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía

  trong màng mang điện dương và ngoài màng mang điện âm.

  c/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía

  trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

  d/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong

  màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

  Câu 8: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm ở bộ phận nào của xinap?

  a/ Màng trước xinap.

  b/ Khe xinap.

  c/ Chuỳ xinap.

  d/ Màng sau xinap.

  Câu 9: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là:

  a/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng.

  b/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

  c/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

  d/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng

  Câu 10: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

  a/ Khe xinap ->Màng trước xinap ->Chuỳ xinap -> Màng sau xinap.

  b/ Màng trước xinap ->Chuỳ xinap ->Khe xinap ->Màng sau xinap.

  c/ Màng sau xinap -> Khe xinap ->Chuỳ xinap ->Màng trước xinap.

  d/ Chuỳ xinap -> Màng trước xinap ->Khe xinap ->Màng sau xinap.

  Câu 11: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

  a/ Màng trước xinap.

  b/ Chuỳ xinap.

  c/ Màng sau xinap.

  d/ Khe xinap.

  Câu 12: Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

  a/ Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao.

  b/ Vì sống trong môi trường phức tạp.

  c/ Vì có nhiều thời gian để học tập.

  d/ Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.

  Câu 13: Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

  a/ Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thẻ.

  b/ Rất bền vững và không thay đổi.

  c/ Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.

  d/ Do kiểu gen quy định

  Câu 14: Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập?

  a/ Tập tính bẩm sinh.

  b/ Tập tính học được.

  c/ Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được)

  d/ Tập tính nhất

  thời.

  Câu 15: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi:

  a/ Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên.

  b/ Kích thích của môi trường kéo dài.

  c/ Kích thích của môi trường lạp lại nhiều lần.

  d/ Kích thích của môi trường mạnh mẽ

  Lời giải chi tiết

  1

  2

  3

  4

  5

  C

  A

  D

  C

  C

  6

  7

  8

  9

  10

  B C D C D
  11 12 13 14 15
  B A A D A