Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?a/ Ở đỉnh rễ.b/ Ở thân.c/ Ở chồi nách.d/ Ở chồi đỉnh.Câu 2: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?a/...

  Đề bài

  Câu 1: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

  a/ Ở đỉnh rễ.

  b/ Ở thân.

  c/ Ở chồi nách.

  d/ Ở chồi đỉnh.

  Câu 2: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?

  a/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn

  mạch sơ cấp nằm phía trong.

  b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn

  mạch sơ cấp nằm phía ngoài.

  c/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn

  mạch sơ cấp nằm phía trong.

  d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn

  mạch sơ cấp nằm phía ngoài.

  Câu 3: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

  a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây.

  b/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

  c/ Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

  d/ Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

  Câu 4: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?

  a/ Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.

  b/ Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.

  c/ Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.

  d/ Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  Câu 5: Gibêrelin có vai trò:

  a/ Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.

  b/ Làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.

  c/ Làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân.

  d/ Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và giảm chiều dài thân.

  Câu 6: Xitôkilin chủ yếu sinh ra ở:

  a/ Đỉnh của thân và cành.

  b/ Lá, rễ

  c/ Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.

  d/ Thân, cành

  Câu 7: Auxin chủ yếu sinh ra ở:

  a/ Đỉnh của thân và cành.

  b/ Phôi hạt, chóp rễ.

  c/ Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.

  d/ Thân, lá.

  Câu 8: Hoocmôn thực vật Là:

  a/ Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động của cây.

  b/ Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây.

  c/ Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây.

  d/ Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của

  cây

  Câu 9: Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sự sinh trưởng là:

  a/ Auxin, xitôkinin.

  b/ Auxin, gibêrelin.

  c/ Gibêrelin, êtylen.

  d/ Etylen, Axit absixic

  Câu 10: Cây ngày ngắn là cây:

  a/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

  b/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.

  c/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

  d/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ.

  Câu 11: Cây dài ngày là:

  a/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.

  b/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 10 giờ.

  c/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

  d/ Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ.

  Câu 12: Tuổi của cây một năm được tính theo:

  a/ Số lóng.

  b/ Số lá.

  c/ Số chồi nách.

  d/ Số cành.

  Câu 13: Cây trung tính là:

  a/ Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô.

  b/ Cây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn.

  c/ Cây ra hoa ở ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng.

  d/ Cây ra hoa ở ngày ngắn vào mùa lạnh và ở ngày dài vào mùa nóng.

  Câu 14: Mối liên hệ giữa Phitôcrôm Pđ và Pđx như thế nào?

  a/ Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.

  b/ Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.

  c/ Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng.

  d/ Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng.

  Câu 15: Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là:

  a/ Auxin, Gibêrelin, xitôkinin.

  b/ Auxin, Etylen, Axit absixic.

  c/ Auxin, Gibêrelin, Axit absixic.

  d/ Auxin, Gibêrelin, êtylen.

  Lời giải chi tiết

  1

  2

  3

  4

  5

  D

  A

  B

  C

  A

  6

  7

  8

  9

  10

  C A A D C
  11 12 13 14 15
  C B B A A