Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Sinh học 8


  Đề bàiCâu 1.(6 điểm) So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.Câu 2.(4 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở?A. Động mạch.B. Tĩnh mạch,C. Mao mạch.D. Phổi.2. Đặc điểm cơ bản...

  Đề bài

  Câu 1.(6 điểm) So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

  Câu 2.(4 điểm)

  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

  1. Chức năng trao đổi chất dinh dưỡng và O2 được thực hiện ở?

  A. Động mạch.

  B. Tĩnh mạch,

  C. Mao mạch.

  D. Phổi.

  2. Đặc điểm cơ bản làm tăng bề mặt trao đổi khí ở phổi là

  A. Cấu tạo bởi hai lớp màng, ở giữa hai lớp màng có dịch màng phổi.

  B. Túi phổi là các túi mỏng có lưới mao mạch bao quanh,

  C. Do tính đàn hồi của mô phổi.

  D. Có rất nhiều túi phổi.

  3.  Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường thực hiện diễn ra ở

  A. Khoang mũi.

  B. Phổi,

  C. Thanh quản.

  D. Khí quản.

  4. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi

  A. thở sâu.

  B. thở bình thường.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1 (6 điểm)

   

  Sự trao đổi khí ở phổi

  Sự trao đổi khí ở tế bào

  Giống nhau

  Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

  Khác nhau

   

  Là sự khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế nang vào máu và của cacbônic từ máu vào không khí ở phế nang

  Là sự khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và của cacbônic từ tế bào vào máu

  Câu 2.(4 điểm)

  1

  2

  3

  4

  C

  B

  B

  A

   BaitapSachgiaokhoa.com