Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Sinh học 8


  Đề bàiCâu 1.(5 điểm) Hệ tuần hoàn máu ở người gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó có chức năng gì?Câu 2.(3 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Hướng luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ như thế nào?A. Tĩnh mạch → mao mạch...

  Đề bài

  Câu 1.(5 điểm) Hệ tuần hoàn máu ở người gồm những thành phần nào? Mỗi thành phần đó có chức năng gì?

  Câu 2.(3 điểm)

  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

  1. Hướng luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ như thế nào?

  A. Tĩnh mạch → mao mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → ống bạch huyết

  B. Mao mạch bạch huyết → mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → mạch bạch huyết → ống bạch huyết → tĩnh mạch

  C. Mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → ống bạch huyết → mạch bạch huyết → mao mạch bạch huyết → tĩnh mạch

  D. Cả B và C

  2. Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn gồm những loại mạch nào?

  A. Động mạch

  B. Tĩnh mạch

  C. Mao mạch

  D. Cả A, B và C

  3. Đặc điểm cấu tạo của mao mạch là gì?

  A. Thành mao mạch được cấu tạo nhiều lớp tế bào

  B. Đường kính mao mạch rất

  C. Số lượng mao mạch rất lớn

  D. Cả B và C

  Câu 3.(2 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điển vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3,.. để hoàn chỉnh các câu sau:

  Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch tạo thành…(l)…. nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn nhỏ…(2)… giúp máu trao đổi O2 và CO2. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện…(3)…

  Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ. Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện …(4)… môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. (5 điếm)

  Hệ tuần hoàn máu người gồm tim và hệ mạch, trong hệ mạch có mao mạch, tĩnh mạch, động mạch với vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn.

  Động mạch làm nhiệm vụ dẫn máu từ tim đến các cơ quan.

  Tĩnh mạch làm nhiệm vụ dẫn máu từ các cơ quan về tim.

  Mao mạch là những mạch máu nhỏ kết thành mạng lưới nối liền giữa động mạch và tĩnh mạch nhỏ, ờ đây diễn ra sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào.

  Câu 2.(3 điểm)

  1

  2

  3

  B

  D

  D

  Câu 3.(2 điếm)

  1. vòng tuần hoàn ;                                                     2. dẫn máu qua phổi ;

  3. sự trao đổi chất ;                                                     4. chu trình luân chuyển.

   

   BaitapSachgiaokhoa.com