Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 4 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các  loài động vật.Câu 2. Phân ...

  Đề bài

  Câu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các  loài động vật.

  Câu 2. Phân  biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1:

  – Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi; tôm, cua có chân và càng gảy tái sinh được chân và càng mới không phải là sinh sản vô tính vì nó chỉ tái sinh một phần của cơ thể chứ không phải hình thành cơ thể mới.

  – Sinh sản vô tính tạo ra cơ thể mới mà không cần thụ tinh.

  – Tái sinh chỉ là tái tạo cơ quan,bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới.

  Câu 2:

  – Sinh sản vô tính tạo ra cá thể mới mà không cần thu tinh.

  – Tái sinh chỉ tái tạo lại cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo được cơ thể mới. Ví dụ: hiện tượng thằn lằn mọc đuôi mới hoặc con sao biển tái sinh các cánh mới khi bị đứt.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục