Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Chương 3 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1 (5 điểm). Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?Câu 2 (5 điểm). Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?? Kể tên các...

  Đề bài

  Câu 1 (5 điểm). Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?

  Câu 2 (5 điểm). Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó?

  Lời giải chi tiết

  Câu 1:

  – Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. (1 điểm)

  – Phát triển là quá trình biến đổi của cơ thể; bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. (1 điểm)

  + Giống nhau: (1 điểm)

   – Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

  + Khác nhau:

        – Ở thực vật: quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở những nơi có tế bào phân sinh. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra suốt chu trình sống của cây.(1 điểm)

        – Ở động vật: quá trình phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước khi con non được sinh ra. Sau khi được sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.( 1 điểm)

  Câu 2:

  +  KN: Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động của cây.   ( 0.5 điểm)

  + Đặc điểm:

  – Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan nhất định. (1 điểm)

  – Hoocmon có hoạt tính sinh hoạt cao. ( 1 điểm)

  – Hoocmon không mang tính đặc trưng của loài ( 1 điểm)

   + Hooc môn thực vật: (0.5 điểm)

        – Kích thích: AIA, GA, Xitôkinin

        – Ức chế: êtilen, axit abxixic

   + Vai trò: (1 điểm)

   BaitapSachgiaokhoa.com