Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số 6