Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8