Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 9


Đề bàiBài 1. Không dùng bảng số và máy tính, hãy tính:\(A = 3\tan 67^\circ  + 5{\cos ^2}16^\circ  - 3\cot 23^\circ  \)\(\;+ 5{\cos ^2}74^\circ  - {{\cot 37^\circ } \over {\tan 53^\circ }}\)Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại C...