Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:A. Proton và electron.                                 B. Proton và nơtron.B. Nơtron và electron                                   D. Proton, nơtron và electron.Câu 2. Phương pháp lọc có thể dùng để tách một hỗn...
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Câu 1. Dãy chất nào sau  đây toàn là hợp chất?A. Nước sông, muối ăn, đường, không khí.B. Rượu uống, khí nitơ, sữa tươi, nước khoáng.C.  Khí cacbonic, đường  tinh khiết,  nước cất,...