Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1.(2 điểm) Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan nào? Chức năng của hệ tuần hoàn là gì?Câu 2.(2 điểm) Sự điểu hoà hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Tại sao nói ti thể là “nhà máy” cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào?Câu 2.(2,5 điểm) Tính chất sống của tế bào được biểu hiện...