Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Khi quả nặng của một con lắc đơn đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì nhận định nào dưới đây là sai?A.Li độ góc tăng...