Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 6


Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)Bài 1. Chọn chỉ một chữ cái đúng trước phương án trả lời đúng.Câu 1. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng...
Đề bàiBài 1. (1,5 điểm)Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Vẽ hình thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau:+ Điểm E nằm giữa hai điểm A và B ;+ Điểm E nằm giữa hai điểm C và...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)Bài 1. (2 điểm)Chọn chỉ một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.Câu 1. Hai tia đối nhau làA.hai tia tạo thành đường thảng ;B. hai tia có chung gốc ;C. hai tia có...
Đề bàiBài 1. (2,0 điểm) Vẽ hình sau và dùng kí hiệu để chỉ rõ những điểm thuộc và không thuộc đường thẳng a trên hình vẽ.Bài 2. (3,0 điểm) Cho 4 điểm thẳng hàng A, B, C, D theo...
Đề bàiBài 1. (2,0 điểm)Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó.a) Kể tên các tia có trên hình vẽ? (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần).b) Hai tia Ay và...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Bài 1. Cho hình vẽ dưới đây. Hãy đánh dấu nhân (x) thích hợp vào ô trống.  STTKhẳng địnhĐúngSai1Hai tia IA và IB đối nhau.  2Hai tia AB và AI trùng nhau.  3Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB.  4Tia...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Bài 1. Chọn chỉ một chữ cái đứng trước phương án đúng.Câu 1. Câu nào sau đây không đúng?A.Góc vuông nhỏ hơn góc bẹt ;B.Góc nhọn nhỏ hơn góc tù ;C. Góc vuông lớn hơn góc...
Đề bàiBài 1. (2,5 điểm) Cho bao điểm A, O, B không thẳng hàng, vẽ đường thẳng d không đi qua ba điểm A, O, B và cắt đoạn thẳng OA, OB.a)Vẽ hình và ghi tên hai nửa mặt phẳng...
Đề bàiBài 1. (2 điểm) Cho bốn điểm A, B, C, D trên đường thẳng  xy và một điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Kẻ các tia OA, OB, OC, OD.a)Hãy cho biết các góc đỉnh O trong hình...
Đề bàiBài 1.  (2,5 điểm) Gọi I là một điểm nằm giữa M và N. Lấy điểm A không thuộc đoạn thẳng MN. Vẽ ba tia AM, AN, AI.a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Kể...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)Bài 1. Đánh dấu”x” thích hợp vào ô trống.STTKhẳng địnhĐS1Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi là tam giác ABC.  2Nếu AM = 5cm thì M nằm trên đường tròn (A ; 5cm).  3Nếu...
Đề bàiBài 1.a) Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a < 5b) Tìm ƯCLN (360, 480)Bài 2. Tínha) A = (7 – 9)3 + (-5)7: (-5)5 + 20100b) B = [2.(-2)2 + 1): (-3)2] +...
Đề bàiBài 1.a) Tìm số nguyên x, y sao cho: x.y = -2b) Tìm x ∈ Z sao cho x(x – 2) < 0Bài 2. Tínha) 235 – 288: [4.(48 – 72)]b) 53 – (33 + 4).2 + [(-3) +...
Đề bàiBài 1. Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8Bài 2. Tìm x ∈ Z, biết 14 chia hết cho 2x + 3Bài 3. Tìm x, biết 2 – x = - 15 - |-5|Bài...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ A = 22 + 24 + 26 +...+ 218 + 220 có tận cùng là 0Bài 2. Tìm ƯCLN (120, 105)Bài 3. Tìm x ∈ Z, biết: |x – 2| = |-5|Bài 4. Tính tổng...
Đề bàiBài 1. Tính : A = 200 – 188 : [26 – (32.10 – 78).5]Bài 2. Tìm x ∈ Z, biết:a) (3x + 22): 8 + 10 = 12b) -12 < 3x ≤ 18Bài 3. Tìm các số x, y nguyên...