Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3,5 điểm)Câu 1. Hiện tượng nào sau  đây là hiện tượng hoá học?A. Gạo nấu thành cơm.                      B. Hoà tan cồn vào nước.C. Gò tấm tôn thành chậu.                  D. Nung đá vôi được vôi sống...
Đề bàiPhần trắc nghỉệm (3 điểm)Câu 1.  Trong phương trình hoá học sau: CaCO3 + HC1  CaCl2 + CO2 + H2OHệ số của các chất trong phương trình hoá học là những số nguyên. Tổng hệ số của phương trình là   ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Trong bài thực hành khi làm thí nghiệm phân hủy thuốc tím ở nhiệt độ cao có các hiện tượng:- Có hơi màu tím thoát ra (I).- Cho tàn đóm vào tàn đóm...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Công thức hoá học cho biết:A. Khối lượng, thành phần, tên gọi của chất.B. Tính chất, tên gọi, và thành phần của chất.C. Thành phần, tên gọi, phân tử khối của chất.D. Khối...