Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 9


Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol sắt oxit. Oxit sắt tạo thành là:A.FeO                                    B.Fe2O3C.Fe3O4                                  D.không xác định được.Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng của...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: 0,5 điểm mỗi câu)Câu 1: Cặp kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl ở điều kiện thường?A.Fe, Pb                     ...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm).Câu 1: Hiện tượng quan sát được khi cho một ít Na vào nước là:A.Mẩu Na vo tròn chạy quanh trên bề mặt dun dịch và tan dần.B.Dung dịch có...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm:mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Trong một bình kín có chứa khí CO2 và một ít dung dịch HCl, người ta thêm vào bình một lượng bột sắt thì tỉ khối của khí trong...