Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Vật lí 12


Đề bàiA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Sóng ngang không truyền được trong các chấtA.rắn và lỏngB.rắn, lỏng và khí.C.lỏng và khíD.rắn và khí.Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn cóA.cùng pha...