Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Vật lí 9


Đề bàiCâu 1. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua bóng đènA. Càng nhỏB. Không thay đổiC. Càng lớnD. Lúc đầu tăng, lúc sau giảmCâu 2. Biểu thức định luật...
Đề bàiCâu 1. Khi đặt hai dây dẫn vào một hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,6A. Nếu hiệu điện thế đặt nào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 15V thì cường độ...
Đề bàiCâu 1. Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ là 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 4mA thì hiệu điện...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V với cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. nếu giảm hiệu điện thế đặt ở hai đầu dây dẫn đi 3V thì dòng điện...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1. Đặt vào hai đầu điện trở R vào hiệu điện thế U = 12 V thì cường độ dòng điện qua điện trở là 1,5A.  Giá trị điện trở R làA. R = 12ΩB. R =...
Đề bàiA.TRẮC NGHIỆMCâu 1.  Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở song song?A. R = R1 + R2B. R = 1/ R1 + 1/ R2C. 1/ R = 1/ R1...
Đề bàiCâu 1.  Phát biểu, viết biểu thức và nói rõ các đại lượng và đơn vị đo trong công thức của định luật Ôm với một đoạn mạch.Câu 2. Phát biểu, viết biểu thức và nói rõ các đại...
Đề bàiCâu 1. Thế nào là mạch nối tiếp, nêu tính chất của nó?Câu 2. Muốn cho điện trở tương đương của một đoạn mạch lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện trở thành phần ta phải mắc các điện trở đó...
Đề bàiCâu 1.  Thế nào là mạch mắc song song, nêu tính chất của nó?Câu 2. Vì sao trong thực tế người ta thường làm dây dẫn bằng đồng hoặc bằng nhôm mà không làm bằng kẽm, hay sắt?Câu 3....