Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 6


Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:a)\(\left( {2x - 7} \right) - \left( {x + 135} \right) = 0\) ;                  b) \(12 - \left( {39 + 3x} \right) = 0\)Câu 2. (3 điểm) Chứng minh rằng...
Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Tìm các chữ số a và b sao cho số \(n = \overline {a74b} \) vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6.Câu 2. (2 điểm) Tìm các số tự nhiên vừa là...
Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Tìm số tự nhiên \(x\) biết:a) \(\left( {2x + 13} \right) - 127 = 0\) ; b) \(\left( {14 - 3x} \right) + \left( {6 + x} \right) = 0.\)Câu 2. (3 điểm) Ta viết một...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Hãy điền (Đ), sai (S) vào ô trống cho thích hợp:a) \({3^7}:{3^5} = {3^2}\)…. ;                            b) \({3^7}:{3^5} = {3^{12}}\) …. ;c) \({5^{5.}}{5^7} = {5^{12}}\) …. ;                            d) \({9^5}:{3^7} = {3^3}\) ….Câu 2. (2 điểm) Hãy điềm số thích...
Đề bàiCâu 1. (3 điểm) Tìm số nguyên n, biết:a) \(n + 1\) chia hết cho \(n + 4\) ;                  b) 2n – 5 chia hết cho n + 1.Câu 2. (3 điểm) cho day số: 12, 7, 2, -3,...
Đề bàiCâu 1. (1 điểm) Điền các số thích hợp vào ô trống của bảng sau:\(a\)1550\( - 8\)\( - 5\)\(b\)11\( - 8\)392\(\left( {a - 1} \right)b\)     Câu 2. (3 điểm) Tìm số nguyên x biết:a) \(\left( {14 - x} \right) -...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết:a) \(\left( {2x + 7} \right) + 135 = 0\) ;b) \(\left( {162 + 3x} \right) + \left( {x - 2} \right) = 0.\)Câu 2. (2 điểm) Ta viết một dãy...
Đề bàiCâu 1. (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết:a) \(\left| {2x + 1} \right| < 2\) ;                   b) \(11 < {x^2} < 44.\)Câu 2. (2 điểm) Tìm các giá trị của x, biết:a) \(\left( {12 - 3x} \right) =...