Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Khí oxi và khí nitơ cùng chứa 9.1023 phân tử có số gam tương ứng lần lượt là A. 48 gam và 14 gam.                                B. 24 gam và 21 gam.C. 48 gam và 21...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Có 3 bình đựng 3 khí khác nhau có dung tích bằng nhau, lần lượt đựng các khí nitơ, òxi, khí cacbonoxit. Điều khắng định nào sau đây là đúng?A. Khối lượng 3...
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Câu 1. Có 1,2 mol Fe, 6,5 gam kẽm, 3,2 gam khí oxi. Nhận định nào cho dưới đây đúng?A.Bằng nhau.     B. Số nguyên tử sắt nhiều nhất,C. Số nguyên tử kẽm...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Khái niệm hoá học “Moi” làA.số nguyên tử của chất.       B. số phân tử của chất,C. lượng chất chứa 6,023 .1023 hạt vi mô. D. khối lượng phân tử của chất.Câu 2. Khối...