Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 9