Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hình học 9


Đề bàiCho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây CD sao cho CD //AB và \(CD = R\sqrt 3 \).a)   Tính diện tích hình thang ABDC.b)  Tính thể tích của hình được sinh ra khi quay hình...
Đề bàiCho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt hai tiếp tuyến Ax và By tại C và D.a)      Chứng minh rằng tích AC.BD không đổi,...
Đề bàiAB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O; R). Kẻ dây CE qua trung điểm I của bán kính OB, kẻ đường cao AH của ∆ACE.a)  Tính CE, AH và diện tích ∆ACE theo R.b) ...