Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Cho các chất Ag, Al, N2, CO2, P, cồn C2H6O, đá vôi CaCO3. Khí oxi tác dụng được với dãy chất nào sau đây?A. N2, CO2, P.B. Ag, Al, CO2.C. P, cồn C2HỏO,...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Oxit của kim loại M có hoá trị n chứa 30% về khối lượng là oxi. Oxit đó làA. Fe3O4.                   B. Fe2O3.            C. Al2O3.                    D....
Đề bàiPhần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)Câu 1. Một hỗn hợp gồm 3 lít khí mêtan CH4 và 7 lít khí oxi (các khí ở cùng nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hỗn hợp, sau phản ứng thu...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điếm)Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?A. Oxi là phi kim hoạt động rất mạnh, nhất là ớ nhiệt độ cao.B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại,C....