Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 9


Đề bàiI.Trắc nghiệm khách qua (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 22. Công thức phân tử của X...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng củaA.metan là phản ứng thế và etilen là phản ứng cộng.B.metan và etilen là phản ứng thế.C.metan và etilen là phản ứng...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Để phân biệt các khí CH4 và H2 người taA.đốt từng khí, khí nào cháy được trong khí Cl2 là CH4.D.đốt từng khí trong bình đựng O2 sau...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi 0,5 điểm)Câu 1: Có thể phân biệt được 2 lít khí C2H4 và SO2 mà chỉ dùng dung dịchA.Ca(OH)2                              B.NaOHC.NaCl                                    D.Na2CO3.Câu 2: Cho phản ứng 2CH4 \(\to\) C2H2 + 3H2 (15000C)Để biết...