Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Vật lí 12


Đề bàiCâu 1: (3 điểm) Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện C và cuộn cảm L = 0,1H. Cho biểu thức của điện tích trên các bản tụ điện là \(q = 2cos(200\pi t)\,(\mu C)\)a) (1,5 điểm)...
Đề bàiA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện và điện tích mỗi bản tụ điện biến thiên.A. điều hòa cùng tần số, cùng...