Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Vật lý 11


Đề bàiPHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?A. Giữa hai nam châm.B. Giữa hai điện tích đứng yên so với một vật mốc.C. Giữa hai điện...