Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điếm)Câu 1. Cho 70 kg vôi sống chứa 80% CaO tác dụng hết với nước, khối lượng vôi tôi thu được làA. 92,5 kg.                       ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp hai kim loại (có hoá trị X, y trong hợp chất) trong dung dịch HC1 dư thấy tạo ra 0,896 lít khí hiđro (đktc). Cô...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Chất nào dưới đây có thể dùng để điều chế được hiđro khi cho tác dụng với dung dịch HC1?A. Cu                              B. Ag                     ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điếm)Câu 1. Phản ứng của oxi và hiđro tỏa nhiệt lớn nhất khi:A. Tỉ lệ và khối lượng của oxi và hiđro là 2: 1B. Tỉ lệ về số nguyên tử của hiđro và oxi...