Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 9


Đề bài(20 câu, mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất tan được trong nước là:A.K2O, BaO, C2H5OHB.CuO, CaO, CH3COOHC.CuSO4, AlCl, Fe(OH)­3D.CO2, SO3, BaSO4Câu 2: Sục khí C2H2 qua dung dịch Br2 sẽ làm dung dịchA.giảm khối lượngB.tăng khối lượngC.không...
Đề bàiCâu 1: Đốt cháy 32 gam khí metan (ở đktc), thể tích khí CO2 sinh ra là (C = 12, H = 1)A.11,2 lít                                 B.22,4 lítC.33,6 lít                                 D.44, 8 lítCâu 2: Tổng hệ số cân bằng phương trình hóa...
Đề bài(20 câu mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Phương pháp hóa học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan?A.Đốt cháy hỗn hợp trong không khí.B.Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư.C.Dẫn...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Từ CaC2, nước, các chất vô cơ khác cần cho phản nwgs xem như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etyl axetat.Câu 2(3 điểm): Khi phân tích 9,2 gam một...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần phần trăm khối lượng của C là 52,17% và hidro là 13,04%.a) Xác định công thức phân tử của...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.Câu 2 (3 điểm): Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện).Câu 2 (3 điểm): Lấy 10 gam...
Đề bàiMỗi câu 1 điểm (các câu 4, 6, 7, 8 yêu cầu có lời giải ngắn gọn)Câu 1: Số công thức cấu tạo mạch hở, có công thức phân tử C3H6O làA.4                                          B.5C.6                                          D.7Câu 2: Điểm khác nhau cơ...
Đề bàiMỗi câu 1 điểm (giải thích sự lựa chọn ở các câu 3, 7, 10)Câu 1: Rượu etylic tan vô hạn trong nước, trong khi benzen không tan trong nước là doA.rượu etylic có khối lượng phân tử bé...
Đề bàiMỗi câu 1 điểm (viết phương trình hóa học ở các câu: 1, 2, 3)Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: \({C_2}{H_4}( + {H_2}O,{H_2}S{O_4}) \)\(\,\to X( + C{H_3}COOH,{H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0})\)\(\, \to Y\)X và Y lần lượt là:\(\eqalign{  & A.C{H_3} - CHO,C{H_3}COO...
Đề bàiMỗi câu 1 điểm (viết phương trình hóa học để giải thích sự lựa chọn ở các câu 2, 5, 7, 9)Câu 1: Số công thức cấu tạo có thể có của các chất có cùng công thức phân...
Đề bài(10 câu: mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột lần lượt là:Câu 2: Một chất hữu cơ X khi đốt cháy 0,1 mol X thu được 0,6 mol CO2. X...
Đề bài(10 câu: mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Saccarozo và glucozo có một số tính chất giống nhau là:A.tan trong nước, vị ngọt, dạng kết tinh không màu.B.tan trong nước, vị ngọt, dạng kết tinh màu trắng.C.đều có phản ứng...
Đề bài(10 câu mỗi câu 1 điểm)Câu 1: Tinh bột và xenlulozo có đặc điểm là:A.cùng có công thức phân tử (C6H10O5)nB.không tan trong nước kể cả khi nóng.C.cũng được dùng để sản xuất giấy, vải sợi, đồ gỗ.D.đều làm...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Từ MnO2, dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của CuO lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng.Câu 2 (2 điểm): Khi điện phân dung dịch NaCl thu được 250 gam dung dịch NaOH 12%. Tính...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Lấy một thí dụ cho mỗi loại phản ứng sau:a)Loại phản ứng trao đổi.b)Loại phản ứng thay thế.c)Loại phản ứng hóa hợp.d)Loại phản ứng trung hòa.Câu 2 (2 điểm): Gọi x, y lần lượt là...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học khi sục khí Cl2 vào nước. Nước clo có tính tẩy màu?Câu 2 (2 điểm): Cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 (dư),...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Ngâm hỗn hợp gồm các kim loại Al, Cu, Fe trong dung dịch AgNO3 (dư). Người ta thu được:A.Cu                   ...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Cho dãy các khí: CO2, CO, NO, O2, Cl2. Các khí đều thỏa mãn cả 3 tính chất: không có tính tẩy màu khi ẩm, không làm đổi...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Thứ tự mức độ hoạt động hóa học của các kim loại: Na, Mg, Al, Fe là:A.Mg > Na > Al > Fe.B. Na < Mg < Al...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm).Câu 1: Có các cặp nguyên tố sau: (1) Zn - He, (2) H - S, (3) O - Na, (4) K - Ne.Cặp nào kết hợp với nhau để...
Đề bàiCâu 1: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường được điều chế bằng cách cho dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây?A.NaCl                             ...
Đề bàiCâu 1: Số sản phẩm phản ứng không tan trong nước, khi trộn các dung dịch sau đây theo từng cặp: KOH, CuSO4, FeCl3, Ba(OH)2 là:A.3                                                      B.4C.5                                                      D.6.Câu 2: Phương trình nào được dùng để điều chế oxi trong...
Đề bàiCâu 1: Cho phương trình hóa học: SO2 + Br2 +2H2O \(\to\) 2HBr + H2SO4.Khi sục khí SO2 (dư) vào dung dịch brom, sau phản ứng dung dịch thu đượcA.làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.B.có màu vàng.C.có màu lục...
Đề bàiCâu 1: Dung dịch axit clohidric có có những tính chất sau:1.Làm đỏ quỳ tím.2.Làm biến đổi màu thuốc thử phenolphtalein.3.Hòa tan được đồng (II) oxit.4.Tác dụng được với dung dịch FeCl2 cho FeCl3.Trong những tính chất trên, số...
Đề bàiCâu 1 (1, 5 điểm): Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.Câu 2 (1,5 điểm): Để xác minh đường glucozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Nhờ 10ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo (dư), sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864 gam. Tính hiệu...
Đề bài(mỗi câu 2 điểm)Câu 1: Viết phương trình hóa học của khí SO2 với dung dịch KOH.Câu 2: Tính thể tích dung dịch CH3 – COOH 1,25M cần để trung hòa 60ml dung dịch NaOH 0,75M.Câu 3: Cho một...
Đề bài(mỗi câu 2 điểm)Câu 1: Viết phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.Câu 2: Cho các dung dịch: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.Bằng...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là:\(\eqalign{  & A.{C_2}{H_2},{C_6}{H_6},C{H_4}  \cr  & B.{C_2}{H_2},C{H_4},{C_2}{H_4}  \cr  & C.{C_2}{H_2},{C_2}{H_4}  \cr  & D.{C_2}{H_2},{H_2},C{H_4}. \cr} \)Câu 2: dẫn 0,56 lít khí etilen...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan ( mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:\(\eqalign{  & A.Ca{(HC{O_3})_2},Ba{(OH)_2}  \cr  & B.NaHC{O_3},N{a_2}S{O_4}  \cr  & C.C{H_3}COOH,Ca{(OH)_2},BaC{O_3}  \cr  & D.C{H_4},{K_2}C{O_3},NaN{O_3} \cr} \)Câu 2: Đốt cháy hoàn...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dung dịch HCl có thể tác dụng với?A.NaHCO3                             B.KClC.CuSO4                               D.AgBrCâu 2: Oxit cacbon (CO) phản ứng...
Đề bàiCâu 1: Nếu biết nguyên tố R tạo được với clo hợp chất có công thức hóa học RCl5. Công thức oxit cao nhất của R sẽ là:A.R2O3                                    B.R2O5C.RO3                                     D.R2O7.Câu 2: Trong dãy các chất sau, dãy nào chỉ...
Đề bài(20 câu: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo vào nước?A.Cl2                                   ...