Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn chỉnh bảng sau về các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày.Biến đổi thức ăn ở dạ...