Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 6 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Cho sơ đồ biến hóa: \(Al \to X \to Y \to Z \to Al\)X, Y, Z lần lượt là\(\begin{array}{l}A.\,A{l_2}{(S{O_4})_3},AlC{l_3},Al{(OH)_3}\\B.\,Al{(N{O_3})_3},A{l_2}{O_3},NaAl{O_2}\\C.\,AlC{l_3},Al{(OH)_2},A{l_2}{O_3}.\\D.\,Al{(N{O_3})_3},AlC{l_3},A{l_2}{O_3}.\end{array}\)Câu 2. Kim loại nào không tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư ở nhiệt độ thường nhưng...