Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Để có 100 gam dung dịch KOH 32% cần thể tích nước làA.32 ml.                        B. 40 ml. C. 68 ml.                       D. 85 ml.Câu 2....
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Hoà tan 25 gam chất X vào 100 ml nước, được dung dịch có khối lượng, riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ % và thể tích dung dịch làA. 25% và 80 mlB.30%...
Đề bàiPhần trắc nghiệmCâu 1. 200 ml dung dịch H2SO4 0,5 M có số gam H2SO4 làA. 98 gam.                               B. 980gam.C. 9,8 gam.       ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. Thể tích dung dịch H2SO4 96% khối lượng riêng D = 1,84g/ ml cần phải lấy để có 2,45gam  H2SO4 làA. 12 ml.                                                     B. 1,387 ml.C. 1,5 ml.                                                     D. 2 ml.Câu 2. Cho...