Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5,5 điếm) Câu 1.(2,5 điểm)Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể khác sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào như thế nào?Câu 2.(3 điểm) Trình bày sự chuyển hoá vật chất...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống? Sự dị hoá khác bài tiết như thế nào?Câu 2.(2,5 điểm) Trao đổi...