Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu nào sau đây đúng?A.Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon.B.Năng lượng photon càng nhỏ khi cường...