Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Vật lý 11


Đề bàiPHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suốt chiết suất \(n\, = \,\sqrt 3.\) Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông...