Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – Hóa học 12


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Trong dãy chuyển hóa sau có những có những phản ứng nào không thực hiện được? (mỗi mũi tên một phản ứng). A. (2), (4), (5).B. (1), (5).C. (2), (4).D. (3), (1).Câu 2....