Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Những đặc điểm tiến hoá của bộ não người thể hiện ở cấu tạo của đại não như thế nào?Câu 2.(2,5 điểm) Phân biệt cấu tạo giữa hai bộ phận giao...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điền kiện.Câu 2.(2,5 điểm) Tại sao khi dọi đèn pin vào mắt thì đồng tử lại co hẹp? Cận thị...