Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Đại số 9