Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 4\) có đồ thị như hình vẽ sau Tìm các giá trị của m đề phương trình \({x^3} - 3{x^2} + m = 0\) có hai nghiệmA. m =...
Đề bàiCâu 1. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? A. \(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x - 1}}\)                 B. \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{x + 1}}\)                 ...
Đề bàiCâu 1. Cho hàm số \(y = \sqrt {{x^2} - 6x + 5} \). Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng \((5; + \infty )\)B. Hàm số đồng biến trên khoảng \((3; +...
Đề bàiCâu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} - 3x + 5\) trên đoạn [2 ; 4] là:A. 3                                 B. 7       C. 5                                 D. 0Câu 2. Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx...
Đề bàiCâu 1. Hàm số \(y = {\left( {4 - {x^2}} \right)^2} + 1\) có giá trị lớn nhất trên đoạn [-1 ; 1] là:A. 10                            B. 12            C. 14                            D. 17Câu 2. Đồ thị hàm số nào sau đây...