Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hình học 12


Đề bàiCâu 1: Số cạnh của một khối chóp tam giác là?A. 4.                    B. 7.           C. 6.                    D. 5.Câu 2: Khi tăng kích thước mỗi cạnh của khối hộp chữ nhật lên 5 lần thì thể tích khối hộp...
Đề bàiCâu 1: Cho khối chóp có thể tích \(V\), diện tích đáy là \(S\) và chiều cao \(h\). Chọn công thức đúng:A. \(V = Sh\)               B. \(V = \dfrac{1}{2}Sh\)C. \(V = \dfrac{1}{3}Sh\)           D. \(V =...
Đề bàiCâu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnhB. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.C. Số đỉnh và...
Đề bàiCâu 1: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnhB. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặtC. Mỗi cạnh là...
Đề bàiCâu 1: Một hình chóp có 28 cạnh sẽ có bao nhiêu mặt?A. 14               B. 28   C. 15              D. 42Câu 2. Những hình nào không phải là khối đa diện?A.  H1 và H3....