Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Có 4 dung dịch trong suốt mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm: \(C{a^{2 + }};M{g^{2 + }};P{b^{2 + }};N{a^ +...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho các ion: \(NO_3^ - \left( 1 \right);SO_4^{2 - }\left( 2 \right);CO_3^{2 - }\left( 3 \right);B{r^ - }\left( 4 \right);NH_4^ + \left( 5 \right).\) Hai ion nào có số electron bằng nhau?A.(1) và (3). ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho các hợp chất: \(Al{\left( {OH} \right)_3}\left( 1 \right);Fe{\left( {OH} \right)_3}\left( 2 \right);\)\(\,Zn{\left( {OH} \right)_2}\left( 3 \right);Cu{\left( {OH} \right)_2}\left( 4 \right);\)\(\,Sn{\left( {OH} \right)_2}\left( 5 \right).\) Các hợp chất lưỡng tính là:A. (1), (2), (3).B....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho các dung dịch sau:\(\begin{array}{l}\left( X \right):{H_3}P{O_4}\left( {{K_a} = 7,{{6.10}^{ - 3}}} \right){\rm{                        }}\\\left( Y \right):HClO\left( {{K_a} = {{5.10}^8}} \right)\\\left( Z \right):C{H_3}COOH\left( {{K_a} = 1,{{8.10}^{ - 5}}} \right){\rm{                   }}\\\left( T \right):{H_2}S{O_4}\left( {{K_a} = {{10}^{...