Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Cho số dương a, biểu thức \(\sqrt a.\root 3 \of a \root 6 \of {{a^5}} \) viết dưới dạng lũy thừa hữu tỷ là:A. \({a^{{5 \over 7}}}\)                         B. \({a^{{1 \over 6}}}\)                       C. \({a^{{7 \over 3}}}\)                            D. \({a^{{5 \over 3}}}\).Câu 2....
Đề bàiCâu 1. Cho  hàm số \(f(x) = 2x + m + {\log _2}[m{x^2} - 2(m - 2)x + 2m - 1]\) ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số f(x) xác...
Đề bàiCâu 1. Tính đạo hàm của hàm số \({e^{{x^2} - 3x + 2}}\)A. \(y' = (2x - 3){e^x}\)B. \(y' = {e^{{x^2} - 3x + 2}}\).C. \(y' = ({x^2} - 3x + 2){e^{{x^2} - 3x + 2}}\).D. \(y' = (2x...
Đề bàiCâu 1. Hàm số \(y = {\left( {4{x^2} - 1} \right)^{ - 4}}\) có tập xác định là:A. R     B. \(\left( { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\)                   C. \(R\backslash \left\{ { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right\}\)D. \((0;...
Đề bàiCâu 1. Tập nghiệm của bất phương trình \({\left( {{{\log }_2}x} \right)^2} - 4{\log _2}x + 3 > 0\)  là:A. \((0;2) \cup (8; + \infty )\).      B. \(( - \infty ;2) \cup (8; + \infty )\).C. \((2;8)\)                 D. \((8; +...