Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?\(\begin{array}{l}A.NO < {N_2}O < N{H_3} < NO_3^ -  < N{O_2}\\B.NH_4^ +  < {N_2} < {N_2}O < NO < N{O_2}\\C.N{H_3}...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho 3,06 gam một oxit có dạng RxOy tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 5,22 gam muối. Công thức oxit là:A.BaO                  B.ZnOC.MgO                 D.FeOCâu 2. Cho các phân tử: N2, NH3, NH4Cl,...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Hỗn hơp X gồm 2 khí N2 và H2 theo tỉ lệ mol là 1: 4. Nung X với xúc tác ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp khí Y, trong đó NH3...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Nén hỗn hợp gồm 4 lít khí nitơ và 14 lít khí hiđro (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) trong bình phản ứng ở nhiệt độ và xúc tac thích hợp....
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Nitơ mang số oxi hóa âm trong chất nào sau đây?A.NH4NO3          B.N2C.N2O                  C.KNO3Câu 2. Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X...